برس های شوینده

معرفی کوتاه محصول

برس های شوینده با سطح مقطع ستاره ای برند MBMP آمریکا

جهت استفاده در دستگاه آزمون اثر سطحی برسهای شوینده بر روی رنگ خودرو

مشخصات فنی

سطح مقطع ستاره ای

دو رنگ آبی و سفید

مطابق مشخصات و مندرج در استاندارد D24-5339

ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

استاندارد ها

شماره قطعات