اکسید آلومینیوم سوسپانسیون متالوگرافی برند BDH

معرفی کوتاه محصول

این محلول در دستگاه آزمون برس های شوینده استفاده میگردد

استاندارد

DIN 24-5339

مشخصات فنی

اکسید آلومینیوم سوسپانسیون متالوگرافی برند BDH

ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

استاندارد ها

شماره قطعات